KLIMREK

Koe

Bij de selectie van onze vijf pilootboeren voor de sector melkveehouderij zagen we erop toe dat zoveel mogelijk variatie in de sector afgedekt is. Op basis van een uitgebreide analyse bij de pilootboeren wordt namelijk een klimaatscan opgesteld die op melkveebedrijven met verschillende eigenschappen kan worden toegepast. De criteria die we toepasten op de selectie van pilootbedrijven staan hieronder opgelijst. Leer onze pilootboeren melkvee kennen.

  • Provincie
  • Aantal melkkoeien
  • Melksysteem: melkstal of melkrobot
  • Areaal gras en areaal maïs
  • Weidegang
  • Hernieuwbare energieproductie
  • Melkverwerking
  • Conventioneel of biologisch.
Akkerbouw

Het klimaattraject voor de sector akkerbouw met aardappelen in het teeltplan wordt opgestart in het najaar van 2020.

Varken

Het klimaattraject voor de varkenssector wordt opgestart in 2021.