KLIMREK

Een klimaattraject op jouw bedrijf: wat mag je verwachten?

Je schreef je in voor een klimaattraject op jouw bedrijf. Dit klimaattraject bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers.

De klimaatscan omvat een digitale vragenlijst, die wordt ingevuld door een klimaatconsulent. Via deze vragenlijst verzamelt de consulent de info over jouw bedrijf die we nodig hebben om de klimaatimpact van de melk die je produceert te berekenen. Het resultaat van de scan geeft jou een gedetailleerd inzicht in de klimaatimpact van jouw bedrijf en van de melk die je produceert, maar ook over jouw impact op andere milieu-impactcategorieën.

In de klimaatkoers gaat de klimaatconsulent samen met de jou op zoek naar de klimaatmaatregelen die het bedrijf het meest klimaatvriendelijk en/of klimaatrobuust maken. In de mate van het mogelijke, worden sommige maatregelen zelfs doorgerekend wat dit kan betekenen voor de klimaatimpact van jouw bedrijf.

Hoe verloopt de scan?

De scan wordt ingevuld door een opgeleide klimaatconsulent. Die zal jou vragen om vooraf info te bezorgen. Op die manier kan de consulent het bezoek aan jouw bedrijf voorbereiden en zoveel mogelijk info vooraf invullen in de vragenlijst. Hierdoor moet tijdens het bedrijfsbezoek enkel de ontbrekende info aangevuld worden. Zo verloopt het bezoek tijdsefficiënt.

Na het bedrijfsbezoek zal de consulent jou vragen om de ingevulde data na te kijken. Je kan deze data ten allen tijde raadplegen via jouw Klimrek portaal. Als alles correct is ingevuld, wordt de berekening gestart en krijg je via jouw Klimrekportaal inzicht in de klimaatimpactanalyse van jouw bedrijf.

Welke info vragen we op?

De consulent zal jou vragen om volgende data vooraf door te sturen of klaar te leggen:

  • Boekhouding
  • IVB-uittreksels van zowel zeugen als vleesvarkens
  • Mestbankaangifte van het boekjaar (twee aangiftes als het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar)
  • Wateraangifte en waterfactuur van het boekjaar (twee aangiftes als het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar)
  • Brandstofverbruik
  • Elektriciteitsverbruik van het net en van eigen productie, eventueel via energiefactuur van het boekjaar (twee aangiftes als het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar)
  • Veegegevens: dieraantallen, aankoop en verkoop, sterfte, geboorten, worpindex, worpgrootte, vervangingspercentage, gewichten, inventarissen
  • Mest: volumes mengmest en vaste mest, gehaltes N en P in de mest, kunstmestgebruik voor varkensvoederteelt
  • Voederinventaris: voederaankoop & stocks (via boekhouding)

De consulent zal geen economische info over jouw bedrijf opvragen. 

 

Hoe verloopt de koers?

De consulent gaat nu aan de slag met de berekende klimaatimpact cijfers van jouw bedrijf. Uit de cijfers zal blijken welke deelsystemen in jouw bedrijf de hoogste impactscore hebben en waar verbetering mogelijk is.

Waar reductie van de koolstofvoetafdruk mogelijk is, worden klimaatmaatregelen voorgesteld die haalbaar toe te passen zijn op je bedrijf. Voor sommige klimaatmaatregelen wordt door de consulent een scenario doorgerekend, waarin in grote lijnen berekend wordt hoeveel reductie van klimaatimpact deze teweeg brengt, maar ook hoeveel die maatregel ongeveer zal kosten.

De klimaatkoers die jouw bedrijf kan volgen wordt door de consulent gebundeld in een powerpoint en wordt aan jou voorgesteld in een adviserend gesprek. Nadien ontvang je dit document zodat je ten allen tijde de voorgestelde maatregelen opnieuw kan doornemen. Daarnaast krijg je ook toegang tot je eigen Klimrek Dashboard via DjustConnect.

Je beslist uiteindelijk helemaal zelf welke maatregelen jij interessant vindt om toe te passen op je bedrijf. De consulent kan je verder bijstaan in ondersteuning en begeleiding voor het inpassen van de maatregelen in jouw bedrijfsvoering.

In de klimaatmaatregelendatabank verzamelen we alle maatregelen die we binnen Klimrek evalueerden. In onze fiches zetten we alle voor- en nadelen per maatregel op een rijtje en leggen we je uit hoe we de impact van elke maatregel doorrekenen in de klimaatimpact van jouw bedrijf. Daarnaast verzamelen we er per maatregel tips, nuttige websites en publicaties die jou kunnen helpen om deze maatregelen succesvol toe te passen.  

>>> Bekijk hier een getuigenis van een deelnemende melkveehouder.<<<<

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het resultaat van mijn klimaatscan bekijken?

Je kan het resultaat van de scan en de data die de consulent invulde om tot dat resultaat te bekomen, bekijken via jouw online Klimrek portaal. Hoe je daarop inlogt, staat beschreven in deze handleiding.

Wat doen jullie met mijn data?
Alle info die je via de klimaatscan doorgeeft, wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor dit doel gebruikt. Wanneer je het resultaat van jouw klimaatscan deelt via DjustConnect (vb. met jouw zuivelaar), deel je enkel de koolstofvoetafdruk van de melk op jouw bedrijf (kg CO2-eq/kg meetmelk). Meer informatie vind je in onze privacy policy.

Hoe verliep jouw klimaatscan? Laat het ons weten!

Wil je iets kwijt over hoe de klimaatscan op jouw bedrijf verliep? Dan kan je het ons via dit evaluatieformulier laten weten.