KLIMREK

Groepsfoto

Vlaanderen wil tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de landbouw met 35% reduceren ten opzichte van 2005. Tijdens de Klimaatroadshow West bezochten 53 deelnemers drie West-Vlaamse landbouwbedrijven die haalbare klimaatmaatregelen namen zonder hun verdienmodel uit het oog te verliezen.

’t Geysenhof

Op het gemengde bedrijf (akkerbouw, melkvee en varkens) ’t Geysenhof in Gistel van Dirk en Lut Devreese stond het thema energie centraal. Met hun 15 m hoge windmolen van 15 kW behalen ze een gemiddelde windsnelheid van 4,8 m/s. In 2020 bracht de turbine, een mooie aanvulling op de zonnepanelen die ze eerder al op hun stallen hadden geplaatst, 30.000 kWh op.

Dirk teelt zoveel mogelijk voer voor zijn dieren zelf: gras, mais, voederbieten, klaver, luzerne, veldbonen en mengteelten zoals méteil. Met het opgevangen regenwater van het dak van de melkveestal kon hij niet alleen de temperatuur in die stal via dakkoeling met 7°C verlagen (waardoor het dierenwelzijn en de melkproductie verhoogden), na zuivering kan hij het ook als drinkwater voor zijn dieren gebruiken.

't Geysenhof

Ivaco

Nog in Gistel zagen we bij Ivaco onder het thema circulariteit hoe een volledige kringloop werd opgezet om van mest water te maken. De varkensmest van het eigen bedrijf wordt gemengd met mest aangevoerd van andere bedrijven en organisch-biologische afvalstoffen.

Uit de verwerking van 32.000 m3 dunne fractie en de nageschakelde rietvelden wordt jaarlijks 15.000 m3 loosbaar water verkregen. Jaarlijks wordt er 820.000 m3 biogas geproduceerd (dat wordt omgezet in 1.235.000 kW elektriciteit en 2.175.000 kWh warmte) en 4400 ton bodemverbeteraar geëxporteerd naar Frankrijk.

Ivaco

Jerseyhoeve

Tot slot stond klimaat in zijn geheel centraal op melkveebedrijf Jerseyhoeve in De Haan. Bruno en Steffie De Grande kozen er voor een combinatie van een windmolen, zonnepanelen en een batterijsysteem. Dankzij de batterij gebruiken ze de energie die ’s nachts wordt opgewekt door de windmolen overdag voor het bereiden van hoeveproducten.

Boerenbond voerde op het bedrijf een klimaatscan uit, waarvan de resultatenanalyse nog in volle gang is. De Jerseyhoeve experimenteert ook met zeolieten (kleimineralen) als voederadditief voor het verbeteren van de darmwerking en de mestkwaliteit. Producenten van zeolieten beloven significante reducties van ammoniakemissies. ILVO test momenteel uit of deze beloftes effectief kunnen worden waargemaakt.

Posetron - JerseyhoeveKlimrek op Jerseyhoeve

Bron: Boerenbond.