KLIMREK

Een klimaattraject op jouw bedrijf: wat mag je verwachten?

Een klimaattraject bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers.

 1. De klimaatscan omvat een digitale vragenlijst. Via deze vragenlijst verzamelen we de info die we nodig hebben om de klimaatimpact van de melk die je produceert te berekenen. Het resultaat van de scan geeft jou een gedetailleerd inzicht in de klimaatimpact van jouw bedrijf. 
 2. Tijdens de klimaatkoers gaat de klimaatconsulent samen met de jou op zoek naar de klimaatmaatregelen die het bedrijf het meest klimaatvriendelijk en/of klimaatrobuust maken.

Hoe verloopt de scan?

Vanaf 2024 kan je jouw Klimrek klimaatscan zelf voorbereiden. Nazicht en berekening door een klimaatconsulent is altijd nodig, dus heb je vragen of onderdelen die je nog niet kan invullen, dan zal de klimaatconsulent jou daarbij helpen.       

Hoe gaat het in z’n werk?

 1. Jij bereidt de klimaatscan voor. De Klimrek handleiding voor landbouwers loodst jou door de volledige vragenlijst en werking van de tool. Je kan zelf kiezen in welke mate je de scan voorbereidt. Hoe meer je zelf voorbereidt, hoe minder werk de klimaatconsulent nog zal hebben, wat de kost van de scan kan drukken. Is werken in de tool niets voor jou? Verzamel dan wel alvast alle info die nodig is om de scan in te vullen en bezorg deze aan jouw consulent.
   
 2. Ben je klaar met voorbereiden? Neem dan contact op met een erkende klimaatconsulent die de scan voor jou nakijkt en afwerkt tijdens een bedrijfsbezoek.
   
 3. Na het bedrijfsbezoek zal de consulent jou vragen om de ingevulde data na te kijken. Je kan deze data ten allen tijde raadplegen via jouw Klimrek portaal.
   
 4. Als alles correct is ingevuld, wordt de berekening gestart en krijg je via jouw Klimrekportaal inzicht in de klimaatimpactanalyse van jouw bedrijf. Bekijk dit voorbeelddashboard om een idee te krijgen van het inzicht dat de scan jou geeft.
  Gaf je jouw zuivelaar via DjustConnect toestemming om bepaalde gegevens over de scan in te kijken, dan wordt die info in deze fase naar de zuivelaar doorgestuurd.

Welke info vragen we op?

De consulent zal jou vragen om volgende data vooraf door te sturen of klaar te leggen:

 • Veegegevens: jaargemiddelde dieraantallen, aangekochte en verkochte dieren, gewichten (indien gekend), aantal beweidingdagen en -uren per diercategorie, aantal geboorten, tussenkalftijd
 • Rantsoenen voor alle diercategorieën (melkvee en jongvee).
 • Kuilanalyses van vervoederde kuilen 
 • Voederaankoop: aangekochte hoeveelheden, begin- en eindstock per voeder 
 • Voederproductie: areaal, voorteelt, werkgangen door de loonwerker en bemesting per teelt die aan het melk- en jongvee gevoederd wordt
 • Melkproductie: liters geleverd aan de melkerij, voor eigen gebruik, verwerking of thuisverkoop, probleemmelk, melk voor kalveren, eiwit- en vetgehalte
 • Mestbeheer: hoe wordt drijfmest en vaste mest opgeslagen?
 • Infrastructuur: bouwjaar en draaiuren van tractoren, totaal dieselverbruik
 • Energiebeheer: energieverbruik van het net, van eigen zonnepanelen/vergister/windmolen, netinjectie (excl. energie naar nevenactiviteiten, zoals zuiververwerking)
 • Waterbeheer: gebruikte hoeveelheid regen-, put-, leiding- en/of oppervlaktewater

De consulent zal geen economische info over jouw bedrijf opvragen. 

Hoe verloopt de koers?

De consulent gaat nu aan de slag met de berekende klimaatimpact cijfers van jouw bedrijf. Uit de cijfers zal blijken welke deelsystemen in jouw bedrijf de hoogste impactscore hebben en waar verbetering mogelijk is.

Waar reductie van de koolstofvoetafdruk mogelijk is, worden klimaatmaatregelen voorgesteld die haalbaar toe te passen zijn op je bedrijf. Voor sommige klimaatmaatregelen wordt door de consulent een scenario doorgerekend, waarin in grote lijnen berekend wordt hoeveel reductie van klimaatimpact deze teweeg brengt, maar ook hoeveel die maatregel ongeveer zal kosten.

De klimaatkoers die jouw bedrijf kan volgen wordt door de consulent gebundeld in een powerpoint en wordt aan jou voorgesteld in een adviserend gesprek. Nadien ontvang je dit document zodat je ten allen tijde de voorgestelde maatregelen opnieuw kan doornemen. Daarnaast krijg je ook toegang tot je eigen Klimrek Dashboard via DjustConnect.

Je beslist uiteindelijk helemaal zelf welke maatregelen jij interessant vindt om toe te passen op je bedrijf. De consulent kan je verder bijstaan in ondersteuning en begeleiding voor het inpassen van de maatregelen in jouw bedrijfsvoering.

In de klimaatmaatregelendatabank verzamelen we alle maatregelen die we binnen Klimrek evalueerden. In onze fiches zetten we alle voor- en nadelen per maatregel op een rijtje en leggen we je uit hoe we de impact van elke maatregel doorrekenen in de klimaatimpact van jouw bedrijf. Daarnaast verzamelen we er per maatregel tips, nuttige websites en publicaties die jou kunnen helpen om deze maatregelen succesvol toe te passen.  

>>> Bekijk hier een getuigenis van een deelnemende melkveehouder.<<<<

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het resultaat van mijn klimaatscan bekijken?

Je kan het resultaat van de scan en de data die de consulent invulde om tot dat resultaat te bekomen, bekijken via jouw online Klimrek portaal. Hoe je daarop inlogt, staat beschreven in deze handleiding.

Wat doen jullie met mijn data?
Alle info die je via de klimaatscan doorgeeft, wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor dit doel gebruikt. Wanneer je het resultaat van jouw klimaatscan deelt via DjustConnect (vb. met jouw zuivelaar), deel je enkel de koolstofvoetafdruk van de melk op jouw bedrijf (kg CO2-eq/kg meetmelk). Meer informatie vind je in onze privacy policy.

Hoe verliep jouw klimaatscan? Laat het ons weten!

Wil je iets kwijt over hoe de klimaatscan op jouw bedrijf verliep? Dan kan je het ons via dit evaluatieformulier laten weten.